Cloud

Документи

Img

Седмично разписание на часовете за учебната 20201 / 2022 – 2 ри срок

Дневен режим за учебната 2021 / 2022

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Дневен режим на институция

План на комисията по БДП

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма по гражданско,екологично и интеркултурно образование

Седмично разписание

УУП 1 клас

УУП 2 КЛАС

УУП 3 КЛАС

УУП 4 КЛАС

УУП 5 А КЛАС

УУП 5 Б КЛАС

УУП 6 КЛАС

УУП 7 КЛАС

План за дейността на училището

Дневен режим и седмичноразписание

Мерки за работа в Ковид 19

Правила за превключване от присъствена в електроннасреда на обучение

Правилник за безопасни условия на труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция

Пропусквателен режим

Училищни учебни планове1-7 клас

Седмично разписание