Cloud

Документи

Img

Етичен кодекс на Училищната общност – 2023 / 2024

План за квалификационна дейност – 2023 / 2024

План на комисията БДП – 2023 / 2024

План за вътрешния трудов ред – 2023 / 2024

Правилник БУВОТ – 2023 / 2024

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2023 / 2024

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – 2023 / 2024

Седмично разписание 1 ви учебен срок – 2023 / 2024

Училищен учебен план 1 ви клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 2 ри клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 3 ти клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 4 ти клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 5 ти клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 6 ти клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 7 ми А клас – 2023 / 2024

Училищен учебен план 7 ми Б клас – 2023 / 2024

Документи – 2022 / 2023

График за консултации според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка 2 срок 2022-2023 г.

График за консултации на учителите с учениците през 2 учебен срок 2022-2023 г.

Правилник за дейността на училището – 2022/2023

Правилник за безопастни условия на труд – 2022/2023

Програма за гражданско образование – 2022/2023

Седмично разписание на часовете за учебната 2022 / 2023 – 1 ви срок

Седмично разписание на часовете за учебната 2021 / 2022 – 2 ри срок

Дневен режим за учебната 2021 / 2022

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Дневен режим на институция

План на комисията по БДП

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма по гражданско,екологично и интеркултурно образование

Седмично разписание

УУП 1 клас

УУП 2 КЛАС

УУП 3 КЛАС

УУП 4 КЛАС

УУП 5 А КЛАС

УУП 5 Б КЛАС

УУП 6 КЛАС

УУП 7 КЛАС

План за дейността на училището

Дневен режим и седмичноразписание

Мерки за работа в Ковид 19

Правила за превключване от присъствена в електроннасреда на обучение

Правилник за безопасни условия на труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция

Пропусквателен режим

Училищни учебни планове1-7 клас

Седмично разписание